หน้าหลัก | ENGLISH

สารจากผู้บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผมนายยองชอล ควอน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยใหญ่ประจำ บมจ. โพสโค ไทยน๊อคซ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาประจำที่นี่ และขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดมา

ผมจะอยู่เคียงข้างกับทุกท่าน สร้างอนาคตที่สดใสและบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน ดังวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “With POSCO, We're the POSCO” ร่วมกันคงความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของเรา รวมทั้งแก้ปัญหาทางสังคมและสรรค์สร้างวัฒนธรรมการเป็นอาสาสมัครแก่ตัวพนักงานควบคู่กันไปบนวิถีแห่งโพสโคแบบใหม่

ในฐานะของบมจ. โพสโค ไทยน๊อคซ์ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้าของเราทุกท่าน ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนบริษัทฯ จนเราสามารถก้าวสู่ความสำเร็จอย่างเต็มที่ได้ในปัจจุบัน และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่านที่ได้อุทิศความพยายามของทุกท่านให้แก่บริษัทเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วง

นายยองชอล ควอน
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่