หน้าหลัก | ENGLISH

โอกาสทางการงาน

โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ก้าวตามวัฒนธรรมองค์กรและยึดมั่นในปรัชญาของโกลบอลโพสโค ที่จะพัฒนาองค์กรให้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โพสโค-ไทยน๊อคซ์จึงให้ควาสำคัญแก่คุณค่าของของบุคลากร สนับสนุนการเรียนรู้ การเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศน์ของบุคคล ด้วยความเชื่อมั่นว่าทรัพยากร มนุษย์คือสินทรัพย์อันทรงคุณค่าขององค์กร โพสโค-ไทยน๊อคซ์วางเป้าหมายจะพัฒนาไปสู่ 'องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด' (The Most Trusted Company) พร้อมๆกับการเป็น “ องค์กรที่พนักงานต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด” (The Most Admired Company) แห่งหนึ่งของประเทศ เช่นที่โพสโค แห่งเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จและได้การยอมรับอย่างสูงสุด

เราดำเนินธุรกิจผลิตสเตนเลสรีดเย็นแห่งเดียวในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โรงงานผลิตที่จังหวัดระยอง และศูนย์บริการที่จังหวัดชลบุรี เรามุ่งมั่นในวิสัยทัศน์แห่งโพสโค ในการเป็นที่หนึ่งและเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ ขณะนี้เราขอเสนอโอกาสทางการงานให้แก่ผู้สนใจร่วมสร้างความสำเร็จในอาชีพและในธุรกิจกับเรา

ทุกตำแหน่งต้องการผู้ที่มีการศึกษาในสายที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ และทักษะในการทำงาน รวมทั้งสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกร่วมงาน จะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิตและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล การสนับสนุนด้านการศึกษา และเครื่องแบบ ฯลฯ

ท่านสามารถส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ : career@poscothainox.com หรือ