หน้าหลัก | ENGLISH

การกรอกใบสมัคร (Procedure)

 1. กรุณาอ่านให้เข้าใจตลอดก่อนกรอกใบสมัครนี้ (Read through carefully before complete)
 2. กรอกเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญา (State in English for the Degree graduate person)
 3. กรอกด้วยปากกาเท่านั้น พร้อมเซ็นชื่อกำกับท้ายสุด และแนบเอกสารดังนี้:
  This must be written in ink, signed and returned with
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (1x1 inch photo)
  2. สำเนาการศึกษา/ปริญญาบัตร (A scanned copy of official transcript/certificate)
  3. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และใบพ้นพันธะการเกณฑ์ทหาร (กรณีชาย)
   Copy of ID Card, house registration, marriage certificate (if any) and military exempt (male)
 4. กรอกที่อยู่ปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน (State clearly present address and telephone No.)
 5. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Submit the form to Human Resource Dept.)

บริษัทจะเก็บรักษาใบสมัครไว้เป็นเวลา 1 ปี (The form is kept for one full calendar year)

0){ ?>
ข้อมูลส่วนตัว