หน้าหลัก | ENGLISH

ปรัชญาการบริหารของ POSCO

POSCO มุ่งสู่ “ การเป็นพลเมืองดีของสังคม: ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตให้ดียิ่งขึ้น ” POSCO จะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม, เติบโตร่วมไปกับกลุ่มผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่หลากหลาย, เช่น พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้จำหน่าย และสังคมท้องถิ่น และดำเนินตามค่านิยมในการคำนึงถึงผู้อื่น, การอยู่ร่วมกัน และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นการสื่อจุดมุ่งหมายของคำว่า 'With' (ร่วมกัน) ซึ่งรวบรวมความหมายของการเป็นพลเมืองดีที่เติบโตร่วมกันไปกับสังคมนั้น อักษร 'W' แสดงถึงความสามัคคีปรองดองอย่างต่อเนื่องผ่านรูปภาพมือสองมือที่จับกันอยู่ และสีส้มอบอุ่นแฝงไปด้วยพลังงานด้านบวกของการเติบโตร่วมกัน

กิจกรรมหลัก

สร้างระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้ชนะร่วมกัน (win-win) ทั้งสองฝ่าย และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เรายึดมั่นในประเด็นทางสังคมมาก่อนผลกำไร พร้อมกันนี้เราจะสร้างเสริมสถานที่ทำงานที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ทักษะและความสามารถดีเด่นของโพสโค

พนักงานทุกคนที่เป็นสมาชิก Corporate Citizenship ของโพสโค มีจิตสำนึกในการส่งเสริมการปฏิบัติจริง เป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีความถ่อมตนและเคารพซึ่งกันและกัน รู้จักเอาใจใส่และเป็นบุคคลากรที่มีความตั้งใจปฏิบัติ และค้นหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มาปรับใช้เสมอ

จรรยาบรรณ

POSCO ทุ่มเทความพยายามในการตระหนักถึงค่านิยมที่บริษัทให้ความสำคัญ เช่น การยึดถือสภาพการณ์จริงเป็นสำคัญ, มุ่งเน้นการปฏิบัติและแสวงหาผลลัพธ์ บริษัทบรรลุผลสำเร็จในการบริหารเชิงมูลค่า, การจัดการแบบ ชนะ-ชนะ ที่ทุกฝ่ายเป็นผู้ชนะหรือทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจ และการจัดการนวัตกรรม ด้วยการยึดถือสภาพการณ์จริงมากกว่าแบบแผน, ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติมากกว่าการทำรายงาน และมุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าคำกล่าวอ้าง

ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลักของ POSCO คือ 'ความปลอดภัย', 'ชนะ-ชนะ', 'หลักจริยธรรม' และ 'ความคิดริเริ่ม' 'ความปลอดภัย' หมายถึงสิ่งสำคัญสูงสุดคือการให้ความเคารพแก่ผู้คน และผู้มีตำแหน่งควรเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตนด้วยความปลอดภัยอย่างเป็นกิจวัตรโดยมุ่งเน้นที่การกระทำ, 'ชนะ-ชนะ' หมายถึงการคำนึงถึงและการแบ่งปันกับผู้อื่น คือการแสวงหาความสำเร็จและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกันผ่านการสร้างคุณค่าทางสังคม, 'หลักจริยธรรม' หมายถึงการแสวงหาพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยมีความไว้วางใจกันของพลเมืองในสังคมเป็นพื้นฐานและรักษาหลักการการตัดสินอย่างยุติธรรม และ 'ความคิดริเริ่ม' หมายถึงการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาโดยการให้ความร่วมมือด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง

ระบบปรัชญาการบริหารของ POSCO

กฏบัตรพลเมืองบรรษัทของโพสโค

ชุดของหลักการที่ใช้เป็นแนวทางและควบคุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมด