หน้าหลัก | ENGLISH

ความยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปสู่การเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือมากที่สุด ในกลุ่มผู้ผลิตแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม เราจะดำเนินธุรกิจ ด้วยความมุ่งเน้นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร


นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและให้การสนับสนุนแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) มาโดยตลอด โดยได้จัดทำและยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ประจำไตรมาส 2/2565 ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย โดย CAC เป็นแพลทฟอร์มให้ภาคธุรกิจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นได้ ซึ่งการดึงให้องค์กรในภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถกำหนดนโยบายและกลไกป้องกันคอร์รัปชั่น จะส่งผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงของปัญหาสินบน


กฎบัตรจริยธรรม

หลักการด้านจริยธรรมได้สร้างค่านิยมทางจริยธรรมและบรรทัดฐานด้านพฤติกรรมซึ่งจําเป็นต้องรักษาและพัฒนาต่อไปโดยพนักงานของบริษัทในกลุ่มพอสโค ด้วยการสืบทอดการก่อร่างสร้างสร้างจิตวิญญาณของ ความรักชาติในการผลิตเหล็กที่วางอยู่บนความเสียสละและการให้ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณดวงใหม่จากอดีตจวบจนปัจจุบัน ค่านิยมที่ยังคงอยู่ของเราได้สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทั้งหมด ด้วยการจัดลําดับค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรมและความจริงใจไว้สูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงาน

บริษัท โพสโค-ไทยน้อคซ์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านอย่างปลอดภัย การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ ให้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรักษา เกี่ยวกับบุคลากรต่างๆ ในกระบวนการสรรหา ระหว่างการจ้างงาน และหลังจากที่บุคคลเหล่านี้ได้ออกจากบริษัทฯ ซึ่งจะอธิบายให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ขอจัดเก็บจากท่าน รวมถึงจากบุคคลที่สาม ทำไมบริษัทฯ จึงจัดเก็บ บริษัทฯทำอะไรกับข้อมูล เพื่ออะไร และบริษัทฯ มีการรักษาปกป้องข้อมูลนี้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และผู้มาติดต่อ

บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จํากัด (มหาชน) ใส่ใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มาติดต่อกับบริษัท จึงจัดให้มีประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้ได้รับทราบถึง นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ซึ่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ("พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ) กฎหมาย และ กฎเกณฑ์ทีเกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศการคุ้มครองส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
ช่องทางการติดต่อกลับ: โทร. 038-636-125-32 อีเมล์ pdpa_ptnx@poscothainox.com
ข้อมูลที่บันทึก: ภาพวิดีโอบุคคล ทรัพย์สินในอาคารสำนักงาน
วัตถุประสงค์: ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน


รางวัลและการรับรอง

 • มาตรฐานตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล
  บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองจาก Recycled Claim Standard version 2.0 (RCS 2.0) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลตามความสมัครใจที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับการรับรองโดยบุคคลที่สาม สำหรับวัตถุดิบรีไซเคิลและห่วงโซ่การควบคุม เป้าหมายหลักของ RCS คือการเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4
  บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน(CSR –DIW to achieve SDGs โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill และ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level - 4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชย EIA Monitoring Awards ประเภทโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

  ข้อมูลเพิ่มเติม


โรงงานผลิต

ที่โรงงานผลิตของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ และทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ล้วนมุ่งลดความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และความสูญเสียจากการปฏิบัติงานให้มีสภาพความเสี่ยงเป็นศูนย์ (Zero Risk & Zero Accident) เราจึงเน้นการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นบวก (Positive Environment) เพื่อให้เอื้อต่อสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ไม่เพียงสอดคล้องตามมาตรฐาน ระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 รวมทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 แต่ยังมุ่งมั่น ให้สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในเกณฑ์เหนือมาตรฐาน

ทั้งนี้ แนวทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ยังครอบคลุมถึงการจัดการกับระบบบำบัดน้ำเสีย และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและชุมชนที่น่าอยู่ตลอดไป

ชุมชน

โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ปลูกฝังจิตสำนึก 'จิตอาสา' โดยพนักงานทุกระดับชั้น โพสโค-ไทยน๊อคซ์เข้าร่วมในกิจกรรมและ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการศึกษา กีฬา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ

ลูกค้า

การบริการคุณภาพและเทคนิค การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า และการพัฒนาอุตสาหกรรมสเตนเลสไทย เป็นภาระกิจที่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ดำเนินการทั้งทางตรงและผ่านการองค์กรอิสระต่างๆอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน

โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ให้ความสำคัญต่อวิถีแห่งโพสโค โดยปลูกฝังค่านิยม 4 ประการเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงาน กล่าวคือ การปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย (Safety) มีแนวความคิดแบบ “ชนะ-ชนะ” (Win-win), ยึดมั่นในหลักจริยธรรม (Ethics) และ มีความคิดริเริ่ม (Creativity)