หน้าหลัก | ENGLISH

ความยั่งยืน

การส่งเสริมการใช้สเตนเลสให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าถือว่าเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทั้งฝ่ายจัดการและ พนักงานโพสโค-ไทยน๊อคซ์ยึดเป็นหลักปฏิบัติ ด้วยตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และองค์กรต่างๆ ในสังคม ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตและความสำเร็จของเรา โพสโค-ไทยน๊อคซ์จึง มุ่งเอาใจใส่พนักงานและครอบครัว ลูกค้า ตลอดจนชุมชนแวดล้อม อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

โรงงานผลิต

ที่โรงงานผลิตของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ และทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ล้วนมุ่งลดความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และความสูญเสียจากการปฏิบัติงานให้มีสภาพความเสี่ยงเป็นศูนย์ (Zero Risk & Zero Accident) เราจึงเน้นการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นบวก (Positive Environment) เพื่อให้เอื้อต่อสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ไม่เพียงสอดคล้องตามมาตรฐาน ระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 รวมทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 แต่ยังมุ่งมั่น ให้สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในเกณฑ์เหนือมาตรฐาน

ทั้งนี้ แนวทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ยังครอบคลุมถึงการจัดการกับระบบบำบัดน้ำเสีย และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและชุมชนที่น่าอยู่ตลอดไป

ชุมชน

โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ปลูกฝังจิตสำนึก 'จิตอาสา' โดยพนักงานทุกระดับชั้น โพสโค-ไทยน๊อคซ์เข้าร่วมในกิจกรรมและ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการศึกษา กีฬา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ

ลูกค้า

การบริการคุณภาพและเทคนิค การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า และการพัฒนาอุตสาหกรรมสเตนเลสไทย เป็นภาระกิจที่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ดำเนินการทั้งทางตรงและผ่านการองค์กรอิสระต่างๆอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน

โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ให้ความสำคัญต่อวิถีแห่งโพสโค โดยปลูกฝังค่านิยม 4 ประการเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงาน กล่าวคือ การปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย (Safety) มีแนวความคิดแบบ “ชนะ-ชนะ” (Win-win), ยึดมั่นในหลักจริยธรรม (Ethics) และ มีความคิดริเริ่ม (Creativity)