หน้าหลัก | ENGLISH

บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

27-08-2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในจังหวัดระยอง ได้พบว่ามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมถึงพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว ทางบริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องดังรายการต่อไปนี้

     1. หน้ากากอนามัย

     2. ชุด PPE

     3. ถุงมือยาง

     4. หน้ากากใสป้องกันละอองเชื้อโรค (Face shield)