หน้าหลัก | ENGLISH

อัตราการใช้งานสเตนเลสของประชากร คือดัชนีคุณภาพชีวิต

สเตนเลส วัสดุทางเลือกของผู้ใช้ในวันนี้และในอนาคต

ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาความต้องการใช้งานสเตนเลสรีดเย็นให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานเฉลี่ย 3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วในเอเชีย (เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน) ที่มีอัตราการอุปโภคและบริโภคเฉลี่ยเกือบ 20 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี โดยที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตในภูมิภาค อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ เป็นต้น กลยุทธ์ทางการตลาดของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จึงไม่เพียงพัฒนาการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมสเตนเลส แต่ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการใช้งานสเตนเลสไปยังอุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream Industries of Cold-Rolled Stainless Steel) ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ทั้งทางตรง และทางอ้อม ด้วยนวัตกรรมสเตนแลสรีดเย็นคุณภาพชั้นเยี่ยม ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้การเลือกใช้สเตนเลสที่เหมาะสม เพื่อให้สเตนเลสเป็นวัสดุทางเลือกของผู้ใช้ในวันนี้ และในอนาคตอย่างคุ้มค่า